Dla Adwokatów i Radców Prawnych - Nowelizacja kodeksu postępowania karnego
1 lipca 2015 r.

Poszukujesz praktycznych wskazówek dotyczących zawodu obrońcy?. Ta strona została przygotowana specjalnie dla Was – osób profesjonalnie wykonujących obowiązki zawodowe obrońcy w procesie karnym. Już niebawem znajdziecie na niej informacje jak bronić praw swoich klientów po 1 lipca 2015 r.

Czynności zawodowego obrońcy zawsze podejmowane są w określonych uwarunkowaniach prawnych. Umiejętność odnalezienia się w otoczeniu normatywnym i zastosowania przepisów w konkretnej sytuacji faktycznej to istotne warunki skutecznej pomocy prawnej, oczekiwanej przez klienta. Od 1 lipca 2015 roku zaczniesz jako obrońca – wraz z polskim wymiarem sprawiedliwości – funkcjonować w nieco innej rzeczywistości prawnej (zob. ustawę z dnia 27 września 2013 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, Dz.U. 2013, poz. 1247). Ustawodawca nie zdecydował się co prawda na uchwalenie nowego kodeksu postępowania karnego, lecz wyłącznie na nowelizację aktualnie obowiązujących przepisów, jednakże analiza zmian wprowadzonych do kodeksu postępowania karnego prowadzi do wniosku, że już za kilka miesięcy prawników czeka prawdziwa rewolucja. Trwają zaawansowane prace nad częścią ogólną Kodeksu karnego, a równocześnie dyskutowane są propozycje kolejnych reform w zakresie postępowania karnego. Głębokie zmiany filozofii procesu karnego, podążające w kierunku wzmocnienia jego kontradyktoryjności, przerzucenia inicjatywy dowodowej na uczestników postępowania, przyspieszenia i uproszczenia postępowania przed sądem z pewnością przełożą się na praktykę funkcjonowania pełnomocników procesowych na sali sądowej.

Naczelne hasło lipcowej nowelizacji to kontradyktoryjność, rozumiana jako dążenie do zapewnienia stronom równości w zakresie przysługujących im praw i obowiązków – w taki sposób, aby mogli realizować swój interes w procesie karnym. W nowym modelu procesu karnego zadaniem obrońcy będzie zwalczanie tezy oskarżyciela, przedstawionej w akcie oskarżenia, a także przekonanie sądu – za pomocą przeprowadzonych dowodów i siły argumentów – że spór powinien zostać rozstrzygnięty na korzyść oskarżonego. Sąd przestaje być aktywnym uczestnikiem postępowania, a staje się arbitrem, który obserwuje i rozstrzyga spór. Oznacza to, że ciężar dowodzenia, a tym samym odpowiedzialność za wynik postępowania spoczywa przede wszystkim na stronach procesu. Pociąga to za sobą szereg konsekwencji, na przykład potrzebę doskonalenia umiejętności argumentacyjnych oraz negocjacyjnych, także w postępowaniu mediacyjnym. Słowem: po 1 lipca 2015 roku zwiększy się praktyczna rola adwokatów i radców prawnych w procesie karnym.

Niemal wszystkie istotne zmiany są rezultatem przewartościowania zadań, jakie spoczywają na uczestnikach postępowania. Z perspektywy obrońcy najważniejsze zmiany dotyczą uprawnień adwokatów i radców prawnych do pełnienia funkcji obrońców, systemu wyznaczania obrońcy z urzędu, dostępu do akt postępowania przygotowawczego, dopuszczalności tzw. „opinii prywatnych”, możliwości udziału obrońców i pełnomocników w czynnościach dowodowych, konstrukcji środka odwoławczego czy przesłanek odszkodowania za niesłuszne skazanie. Obrońca powinien zwrócić szczególną uwagę na zmiany, jakie dotknęły art. 167 k.p.k., art. 297 § 1 pkt 5 k.p.k., art. 433 k.p.k., art. 427 k.p.k., art. 447 k.p.k., art. 452 k.p.k., art. 454 § 2 k.p.k. oraz art. 523 § 1 k.p.k. Nowelizacje tych instytucji zostaną szczegółowo omówione na niniejszej stronie.

Jeżeli poszukujesz praktycznych wskazówek dotyczących nowej rzeczywistości procesowej, związanej z nowym modelem procesu karnego, zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi na tej stronie. Połączenie doświadczenia zawodowego z rzetelną wiedzą o nowym procesie karnym, którą chcemy się dzielić, może zaowocować jeszcze większym profesjonalizmem w pełnieniu odpowiedzialnej funkcji obrońcy w postępowaniu karnym.

Bądź na bieżąco, śledź najnowsze informacje na stronie Facebooka - link do profilu FB https://www.facebook.com/nowelizacja.kodeksu.postepowania.karnego.2015

Witryny powiązane:

  • oskarzony.pl - Nowelizacja kodeksu postępowania karnego 2015 Dla Oskarżonych i Podejrzanych
  • pokrzywdzony.pl - Nowelizacja kodeksu postępowania karnego 2015 Dla Pokrzywdzonych
  • uniewinnieni.pl - Nowelizacja kodeksu postępowania karnego 2015 z praktycznymi poradami procesowymi